Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Futatsu Industries. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet:

 • Hvilke personopplysninger vi samler inn.
 • Hvordan vi gjør det.
 • Hva vi bruker dem til.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person – som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Futatsu Industries, Grønlandsleiret 25 ved daglig leder Hågen Pettersen, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er oss som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha en databehandleravtale med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får til gang til.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, som knytter seg til oppdrag og andre henvendelser, betalingsopplysninger og kontrakter.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc).
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet om deg som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Dersom personopplysningene over er samlet inn for samme formål, vil vi kunne sammenstille disse for å kunne levere tjeneste.

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

 • mottar personopplysninger direkte fra deg når du bestiller tjenester fra oss eller du kontakter oss på e-mail eller via vår hjemmeside. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester – for eksempel våre nettsider eller mottar vårt nyhetsbrev. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og tilpasse de tjenestene som vi tilbyr deg.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere via distribusjonskanaler som er tilknyttet våre distribusjonskanaler – eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til fakturering eller lignende.

Hva bruker vi personopplysninger til?

Futatsu Industries bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Levere produkter/tjenester: Vi behandler personopplysninger for å kunne yte og levere produkter/tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med avtaler som inngås, prosjektrapporter, strategiske dokumenter og møtereferater.
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og å forbedre og videreutvikle våre tjenester.
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om.
 • Stillingsutlysning og rekruttering: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss enten uoppfordret eller ved en utlysning. Søknader og CV-er lagres inntil 2 år. Deretter slettes de.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk.
 • Overholdelse av lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter – for eksempel i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene

 • Ditt samtykke
 • Oppfyllelse av avtale med deg
 • Oppfyllelse av en rettslig forpliktelse
 • Vern om dine vitale interesser
 • Utføre en oppgave i allmennhetens interesse
 • For formål knyttet til berettiget interesse

Hvordan sikrer vi personopplysninger?

Vi har etabler rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet at all emailkorrespondanse der din emailadresse fremgår slettes etter et avtalt tidspunkt, våre felles prosjekter/dokumenter arkiveres i mapper som enkelt kan slettes, dine jobbsøknader/CV slettes etter 2 år.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi kan dele dine personopplysninger med våre underleverandører for at vi skal kunne levere den avtale tjenesten – som for eksempel analyseselskaper, trykkerier, fotografer, filmproduksjonsselskaper og mediekanaler. Vi inngår i slike tilfeller databehandleravtaler som regulerer adgangen til og bruken av opplysningene. Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Hvordan overfører vi personopplysninger til andre land?

Vi overfører ikke personopplysningene dine til land og/eller organisasjoner utenfor EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig vern. Når vi gjør det, passer vi på at det gis nødvendige garantier for å sikre de registrertes rettigheter, for eksempel ved at vi partene inngår avtale basert på EU´s standard avtalevilkår eller mottakeren er sertifisert etter EU-US Privacy Shield.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.
Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.
Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.
Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.
Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til Futatsu Industries AS eller eventuelt til Datatilsynet.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og lignende teknologier på våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg. Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser her.

Hvordan sier vi i fra om endringer i denne personvernerklæringen?

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under [18] år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse opplysningene så snart forholdet blir avdekket. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt nedenfor. Unntak fra regelen er i tilfeller der vi er lovpålagt å oppbevare opplysninger en viss tid (for eksempel i tilfeller der vi har utbetalt lønn til barn under 18 år for medvirkning som skuespiller i en filmproduksjon).

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakt oss ved å sende en e-post til post@futatsu.no.